Free Download Libhayibheli LeliNgcwele – Bible in Siswati 1.1.007 APK

Free Download Libhayibheli LeliNgcwele – Bible in Siswati 1.1.007 APK

App Information of Libhayibheli LeliNgcwele - Bible in Siswati

App Name Libhayibheli LeliNgcwele - Bible in Siswati v1.1.007
Genre Books & Reference, Games
Size7.4 MB
Latest Version1.1.007
Get it On Google Play
Update2019-07-31
Package Namebible.global.ssw
Rating 10.0 ( 111 )
Installs10,000+

Description of Libhayibheli LeliNgcwele - Bible in Siswati

Leli Libhayibheli lakho, lelimelula, lelihlala ekhikhini. Sente indlela lemelula yekutfola livi laNkulunkulu ngaphandle kwekutsikabeteka. Lobuciko lobu bekuphenya nekuvula Libhayibheli kalula noma ute luchumano lwetemoya (internet).

Lokutfolakalako:

– kuvula ungekho ekhasini lemoya
– kudlala liphimbo
– kuhlephulelana emavesi
– kuhlwaya tindzima noma emagama lamcoka
– Phenya masinyane noma ngasiphi sehluko noma lives
– Gucukela emahumushweni lehlukene melula

© Bible Society of South Africa 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *