Free Download Japoński pomocnik 20190526 APK

Free Download Japoński pomocnik 20190526 APK

App Information of Japoński pomocnik

App Name Japoński pomocnik v20190526
Genre Apps, Education
Size55.0 MB
Latest Version20190526
Get it On Google Play
Update2019-05-26
Package Namepl.idedyk.android.japaneselearnhelper
Rating ( 848 )
Installs10,000+

Description of Japoński pomocnik

This is about Japoński pomocnik and i have file of Download Japoński pomocnik 20190526 APK than you can explore the download link below. So, if you want to get this amazing file APK about Free Download Japoński pomocnik 20190526 APK, just click -the download APK button- below.

This APK file was upload at 2019-05-26 upload by pl.idedyk.android.japaneselearnhelper admin in Education category. Published by Fryderyk Mazurek, Japoński pomocnik now has a 10,000+ times download on GooglePlay. Japoński pomocnik is Education category Android app with rating with 848 number of vote. You can download Japoński pomocnik 20190526 APK with _pl.idedyk.android.japaneselearnhelper.apk filename below. Japoński pomocnik 20190526 Latest Version Update in 2019-05-26.

Japoński pomocnik 20190526 screenshots 1

Download APK

Japoński pomocnik – An Overview

Free Download Japoski pomocnik 20190526 APK
小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー

Mały, skromny japoński pomocnik

https://www.japonski-pomocnik.pl

Mój mały, skromny, prosty program powstał, aby choć w niewielkim stopniu wspomóc naukę języka japońskiego. Aby to osiągnąć zawiera on m.in. słownik japońsko-polski, którego ciężko znaleźć w polskim internecie. Zestaw słownika odpowiada zakresowi, który miałem okazję zetknąć się od momentu rozpoczęcia swojej nauki języka, tj. w trakcie nauki każde nowe słowo zapisywałem oraz klasyfikowałem w wyniku powstał ten słownik. Choć w tej chwili nie zawiera on dużej liczby słów i wiem, że może zawierać w sobie błędy, gdyż czasami trochę trudno jest tym wszystkim zarządzać to jednak mam nadzieję, że z czasem zrobi się z niego potężny i wiarygodny słownik. Duża w tym może też być Twoja zasługa, aby zgłaszać zauważalne błędy oraz informować o nowo odkrytych słowach. W ten sposób można pomóc sobie, a także innym.

Program zawiera również inne pożyteczne funkcje, które mogą pomóc w poznawaniu języka. Jeśli uważasz, że brakuje mu jakieś funkcji, bądź coś można zrobić lepiej to bez wahania zgłoś mi to. Ja ze swojej strony w ramach swoich możliwości postaram się dany element zaimplementować, bądź ulepszyć. Jestem otwarty na wszelkie uwagi i sugestie.

Możliwości programu:

* Tablica hiragana i katakana
* Test znajomości hiragany i katakany
* Obsługi znaków kanji
* Wyszukiwarka znaków kanji po elementach podstawowych i liczbie kresek
* Animacja pisania znaków kana
* Animacja pisania znaków kanji
* Animacja pisania całych słów
* Rozpoznawanie odręcznie pisanych znaków kanji
* Test ze słówek
* Test ze znaków kanji
* Nauka słówek metodą SuperMemo 2
* Słownik japońsko-polski (ciągle uaktualniany i poprawiany)
* Przykładowe zdania do wybranych słów
* Opcje szukania słów
* Tablica klasyfikatorów
* Czytanie znaków na głos wykorzystując technologię TTS
* Nauka słówek poprzez słuchanie ich (funkcja z przyczyn technicznych dostępna tylko na Androidzie 4 i wyższym)
* Wyszukiwanie form gramatycznych i przykładów
* Odmiana część mowy:
** Odmian czasowników, przymiotników (i oraz na), rzeczowników na formy formalne (długie) oraz formy proste
** Odmiana czasowników, przymiotników (i oraz na), rzeczowników na formy te
** Odmiana czasownika na formę mashou
** Odmiana czasownika na formę potencjalną
** Odmiana czasownika na formę wolicjonalną
* Generowanie wielu przykładów użycia różnych odmian części mowy

Zachęcam do zapoznania się z moją małą, skromną aplikacją.
小 さ く て 奥 ゆ か し い 日本語 ヘ ル パ ー

A small, modest Japanese helper

https://www.japonski-pomocnik.pl

My small, modest, simple program was created to at least help to learn the Japanese language. To achieve this he contains, among others Japanese-Polish dictionary, which is hard to find on the Polish Internet. The dictionary set corresponds to the scope that I had the opportunity to come across from the moment my language was started, i.e. during the course of learning each new word I wrote down and classified as a result, this dictionary was created. Although at the moment it does not contain a large number of words and I know that it may contain errors, because sometimes it’s a bit difficult to manage all this, but I hope that with time it will become a powerful and reliable dictionary. Your merit may be great in this too, to report noticeable errors and to inform about newly discovered words. In this way, you can help yourself and others.

The program also contains other useful functions that can help you get to know the language. If you think that he lacks some functions, or something better can do, do not hesitate to report it to me. For my part, as part of my capabilities, I will try to implement or improve an element. I am open to any comments and suggestions.

Program features:

* Hiragana and katakana array
* Hiragana and katakana knowledge test
* Kanji characters support
* Search engine for kanji characters after basic elements and number of strokes
* Animation of writing kana characters
* Animation of writing kanji characters
* Animation of writing whole words
* Recognizing handwritten kanji characters
* Word test
* Test with kanji characters
* Learning words by the SuperMemo 2 method
* Japanese-Polish dictionary (constantly updated and corrected)
* Sample sentences for selected words
* Word search options
* Classifiers table
* Reading characters aloud using TTS technology
* Learning words by listening to them (function for technical reasons only available on Android 4 and higher)
* Search for grammatical forms and examples
* A variety of speech:
 ** Varieties of verbs, adjectives (and and na), nouns for formal forms (long) and simple forms
 ** A variety of verbs, adjectives (and and na), nouns for these forms
 ** The verb variation on the mashou form
 ** Variation of the verb to a potential form
 ** Variation of the verb to volitional form
* Generating many examples of using different varieties of speech parts

I encourage you to familiarize yourself with my small, modest application.
Japoński pomocnik 20190526 screenshots 2
And if you want to get new and the latest APK Download related with Japoński pomocnik or Education please bookmark TheseAreTheDroids.com and share my blog to your friends via your social media account like facebook,twitter/instagram etc, and i try my best to give you frequently update with fresh and new APK file. Hope you enjoy staying here. and many thanks.

Download Japoński pomocnik 20190526 APK in your computer by clicking Download button above. Don’t forget to rate and comment if you interest with this Japoński pomocnik 20190526 APK Download.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *